risicoinventarisatie

Wettelijke verplichting keuren arbeidsmiddelen

Arbeidsmiddelen zijn alle hulpmiddelen die worden gebruikt tijdens werkzaamheden, zoals machines, gereedschappen, transportmiddelen en andere apparaten. Aangezien deze middelen vaak potentieel gevaarlijk zijn, zijn er wetten en regelgevingen opgesteld om de veiligheid van werknemers te waarborgen. In dit nieuwsbericht zal worden ingegaan op de wettelijke verplichtingen met betrekking tot arbeidsmiddelen en hoe bedrijven hieraan kunnen voldoen.

Verplichtingen werkgever

De werkgever heeft verschillende verplichtingen als het gaat om het gebruik van arbeidsmiddelen. Zo moet de werkgever ervoor zorgen dat arbeidsmiddelen veilig zijn en dat werknemers op een veilige manier met deze middelen kunnen werken. Dit betekent dat de werkgever maatregelen moet nemen om risico’s te voorkomen of te beperken, zoals het gebruik van beschermende maatregelen en het geven van instructies en trainingen.

Daarnaast is de werkgever verplicht om arbeidsmiddelen regelmatig te laten keuren en onderhouden. Dit geldt niet alleen voor machines en gereedschappen, maar bijvoorbeeld ook voor ladders, steigers en hijskranen. De werkgever moet hiervoor een onderhoudsschema opstellen en bijhouden.

Ten slotte moet de werkgever ervoor zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van de risico’s die samenhangen met het gebruik van arbeidsmiddelen en de maatregelen die genomen moeten worden om deze risico’s te beperken. Werknemers moeten worden geïnstrueerd en getraind in het gebruik van arbeidsmiddelen en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen.

Wet- en regelgeving

In Nederland zijn er verschillende wetten en regelgevingen die van toepassing zijn op arbeidsmiddelen. De belangrijkste wet op dit gebied is de Arbowet, die de werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor zijn werknemers. Een belangrijk onderdeel van de Arbowet is de verplichting om risico’s te inventariseren en te evalueren, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de risico’s die samenhangen met het gebruik van arbeidsmiddelen.

Naast de Arbowet zijn er ook specifieke wetten en regelgevingen die van toepassing zijn op bepaalde soorten arbeidsmiddelen, zoals de Machinerichtlijn en de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Deze wetten en regelgevingen stellen eisen aan het ontwerp, de constructie, het gebruik en het onderhoud van deze middelen.

Inspectie & rapportage - Falpro

Conclusie

Het gebruik van arbeidsmiddelen brengt risico’s met zich mee. Om de veiligheid van werknemers te waarborgen, zijn er wetten en regelgevingen opgesteld die eisen stellen aan het ontwerp, de constructie, het gebruik en het onderhoud van deze middelen. De werkgever heeft verschillende verplichtingen als het gaat om het gebruik van arbeidsmiddelen, waaronder het zorgen voor een veilige werkomgeving.